_downloadApp_downloadApp
  Thời Gian Hiện Tại : 17:30 (GMT +7:00)  
09/08/2020 - 15/08/2020
 
Thời gian Tiền tệ Tầm quan trọng Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
10/8/2020
Tất cả các Ngày   Ngày nghỉ Singapore - Ngày Quốc Gia
Tất cả các Ngày   Ngày nghỉ Nhật Bản - Ngày của Ngọn Núi
Tất cả các Ngày   Ngày nghỉ Nam Phi - Ngày Phụ Nữ
08:00   NZD Lòng Tin Kinh Doanh của ANZ (Tháng 7)   -42.4   -31.8  
08:00   NZD Hoạt Động của Chính Ngân Hàng Quốc Gia New Zealand (NBNZ) (Tháng 7)   -17.0%   -8.9%  
08:30   CNY CPI Trung Quốc (Tháng 7) 0.6% 0.4% -0.1%  
08:30   CNY CPI Trung Quốc (Tháng 7) 2.7% 2.6% 2.5%  
08:30   CNY PPI Trung Quốc (Tháng 7) -2.4% -2.5% -3.0%  
12:00   EUR Sản Lượng Ngành Công Nghiệp Phần Lan (Tháng 6) -6.9%   -4.7%
12:45   CHF Tỷ Lệ Thất Nghiệp không điều chỉnh theo thời vụ (Tháng 7) 3.2% 3.4% 3.2%  
12:45   CHF Tỷ Lệ Thất Nghiệp điều chỉnh theo thời vụ (Tháng 7) 3.3% 3.6% 3.3%  
13:00   NOK Chỉ Số CPI Lõi Tính Tới Hôm Nay (Tháng 7) 3.5% 3.0% 3.1%  
13:00   NOK Lạm Phát Cơ Bản của Na Uy (Tháng 7) 0.9%   0.4%  
13:00   NOK Norwegian CPI (Tháng 7) 1.3% 1.4% 1.4%  
13:00   NOK CPI Na Uy (Tháng 7) 0.7%   0.2%  
13:00   NOK PPI Na Uy (Tháng 7) -13.3%   -14.4%  
15:30   EUR Độ Tự Tin của Nhà Đầu Tư Sentix (Tháng 8) -13.4 -15.1 -18.2  
18:25   BRL Chỉ Báo Thị Trường Trọng Tâm BCB        
20:00   EUR Đấu Giá BTF 12 Tháng của Pháp -0.565%   -0.560%  
20:00   EUR Đấu Giá BTF 3 Tháng của Pháp -0.576%   -0.574%  
20:00   EUR Đấu Giá BTF 6 Tháng của Pháp -0.631%   -0.590%  
21:00   USD Chỉ Số Xu Hướng Việc Làm của CB (Tháng 7) 50.89   49.46
21:00   USD Cơ Hội Việc Làm của JOLTs (Tháng 6) 5.889M   5.371M
22:30   USD Đấu Giá Hối Phiếu 3 Tháng 0.105%   0.100%  
22:30   USD Đấu Giá Hối Phiếu 6 Tháng 0.120%   0.105%  
11/8/2020
03:00   USD Chủ Tịch Fed chi nhánh Chicago Evans Phát Biểu           
05:45   NZD Doanh Số Bán Lẻ Thẻ Điện Tử (Tháng 7) 1.1%   15.6%
05:45   NZD Doanh Số Bán Lẻ Thẻ Điện Tử (Tháng 7) 11.4%   8.0%  
06:01   GBP Giám Sát Doanh Số Bán Lẻ của BRC (Tháng 7) 4.3%   10.9%  
06:50   JPY Tài Khoản Vãng Lai Được Điều Chỉnh 1.05T   0.82T  
06:50   JPY Cho Vay Ngân Hàng (Tháng 7) 6.3%   6.2%  
06:50   JPY Tài Khoản Vãng Lai không điều chỉnh theo thời vụ (Tháng 6) 0.168T 0.110T 1.177T  
07:00   SGD GDP Singapore () -13.2% -13.2% -12.6%
07:00   SGD GDP Singapore () -42.9% -42.9% -3.1%
08:30   AUD Lòng Tin Kinh Doanh của NAB (Tháng 7) -14   0
08:30   AUD Khảo Sát Kinh Doanh của NAB (Tháng 7) 0   -8
12:00   SEK Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 7) 9.2%   9.0%  
12:00   JPY Chỉ Số Hiện Tại của Giới Quan Sát Nền Kinh Tế (Tháng 7) 41.1   38.8  
13:00   GBP Chỉ Số Thu Nhập Trung Bình không tính Tiền Thưởng (Tháng 5) -0.2% 0.5% 1.7%  
13:00   GBP Chỉ Số Thu Nhập Trung Bình +Tiền Thưởng (Tháng 6) -1.2% -1.1% -0.3%  
13:00   GBP Thay Đổi Trợ Cấp Thất Nghiệp (Tháng 7) 94.4K 10.0K -28.1K
13:00   GBP Thay Đổi Việc Làm (3 tháng/3 tháng) (Tháng 5) -220K -234K 6K
13:00   GBP Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 6) 3.9% 4.2% 3.9%  
15:31   CNY Trữ Lượng Tiền M2 Trung Quốc (Tháng 7) 10.7% 11.1% 11.1%  
15:31   CNY Khoản Cho Vay Mới của Trung Quốc (Tháng 7) 992.7B 1,200.0B 1,810.0B  
15:31   CNY Tăng Trưởng Khoản Vay Chưa Trả của Trung Quốc (Tháng 7) 13.0% 13.2% 13.2%  
15:48   CNY Tổng Ngân Sách Tài Trợ Xã Hội của Trung Quốc (Tháng 7) 1,690.0B 1,850.0B 3,434.2B  
16:00   EUR Tình Trạng Hiện Tại của ZEW Đức (Tháng 8) -81.3 -68.8 -80.9  
16:00   EUR Chỉ Số Cảm Tính Kinh Tế của ZEW Đức (Tháng 8) 71.5 58.0 59.3  
16:00   EUR Đấu Giá Letras 12 Tháng của Tây Ban Nha -0.455%   -0.463%  
16:00   EUR Đấu Giá Letras 6 Tháng của Tây Ban Nha -0.480%   -0.506%  
16:45   GBP Đấu Giá Gilt Kho Bạc 5 Năm -0.049%   -0.033%  
17:00   USD Chỉ Số Niềm Lạc Quan Doanh Nghiệp Nhỏ của NFIB (Tháng 7) 98.8   100.6  
18:00   BRL Biên Bản Họp Copom của BCB        
18:00   ZAR Sản Lượng Sản Xuất (Tháng 6) 16.8%   -44.4%
19:00   USD EIA Short-Term Energy Outlook        
19:00   INR Sản Lượng Công Nghiệp Tích Lũy (Tháng 6) -35.90%   -0.70%  
19:00   INR Sản Lượng Công Nghiệp của Ấn Độ (Tháng 6) -16.6% -20.0% -18.3%  
19:00   INR Sản Lượng Sản Xuất Ấn Độ (Tháng 6) -17.1%   -22.4%  
19:15   CAD Lượng Nhà Khởi Công Xây Dựng (Tháng 7) 245.6K 210.0K 212.1K
19:30   USD PPI Lõi (Tháng 7) 0.5% 0.1% -0.3%  
19:30   USD PPI Lõi (Tháng 7) 0.3% 0.4% 0.1%  
19:30   USD Chỉ Số Giá Sản Xuất PPI (Tháng 7) -0.4% -0.7% -0.8%  
19:30   USD Chỉ Số Giá Sản Xuất PPI (Tháng 7) 0.6% 0.3% -0.2%  
19:55   USD Chỉ Số Redbook 2.5%   1.1%  
19:55   USD Chỉ Số Redbook -3.4%   -7.1%  
23:00   USD Bài Phát Biểu của Daly, Thành Viên FOMC           
12/8/2020
00:00   USD Đấu Giá Kỳ Phiếu 3 Năm 0.179%   0.190%  
00:00   USD Đấu Giá Hối Phiếu 52 Tuần 0.140%   0.155%  
03:30   USD Tồn Trữ Dầu Thô Hàng Tuần API -4.400M -3.200M -8.587M  
05:45   NZD Di Cư Ra Ngoài & Khách Ghé Thăm (Tháng 6) -98.40%   -99.00%  
05:45   NZD Di Cư Vĩnh Viễn/Dài Hạn (Tháng 6) 760   640
05:45   NZD Lượt Du Khách 65.6% -98.4% 82.8%
06:00   KRW Tỷ Lệ Thất Nghiệp của Hàn Quốc (Tháng 7) 4.2% 3.9% 4.3%  
06:50   JPY Trữ Lượng Tiền M2 7.9%   7.3%
06:50   JPY Cung Tiền M3 (Tháng 7) 1,894.8T   1,884.6T
07:30   AUD Tâm Lý Tiêu Dùng của Westpac (Tháng 8) -9.5%   -6.1%  
08:30   AUD Chỉ Số Giá Tiền Lương () 1.8% 1.9% 2.1%  
08:30   AUD Chỉ Số Giá Tiền Lương () 0.2% 0.3% 0.5%  
09:00   NZD Quyết Định Lãi Suất 0.25% 0.25% 0.25%  
09:00   NZD Báo Cáo Chính Sách Tiền Tệ RBNZ        
09:00   NZD Bản Công Bố Lãi Suất của RBNZ        
10:00   NZD Cuộc Họp Báo của NHTW Niu-Di Lân           
13:00   GBP Đầu Tư Kinh Doanh ()   -31.3% -8.8% 0.8%  
13:00   GBP Đầu Tư Kinh Doanh ()   -31.4% -2.5% -0.3%  
13:00   GBP Sản Xuất Xây Dựng Anh Quốc (Tháng 6) -24.8% -29.5% -40.0%  
13:00   GBP Sản Lượng Ngành Xây Dựng (Tháng 6) 23.5% 15.5% 7.6%  
13:00   GBP Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP ()   -21.7% -22.4% -1.7%  
13:00   GBP Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP 8.7% 8.0% 1.8%  
13:00   GBP Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP ()   -20.4% -20.5% -2.2%  
13:00   GBP Chỉ Số Dịch Vụ -19.9% -20.5% -18.9%  
13:00   GBP Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng 6) 9.3% 9.2% 6.2%  
13:00   GBP Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng 6) -12.5% -12.8% -20.0%  
13:00   GBP Năng Suất Lao Động   -3.0%   -0.6%  
13:00   GBP Sản Lượng Sản Xuất (Tháng 6) -14.6% -15.0% -23.1%
13:00   GBP Sản Lượng Sản Xuất (Tháng 6) 11.0% 10.0% 8.3%
13:00   GBP Thay Đổi GDP Hàng Tháng (3 tháng/3 tháng) -20.4% -21.2% -18.7%
13:00   GBP Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 6) -5.12B -4.75B -1.77B
13:00   GBP Cán Cân Mậu Dịch của các nước không thuộc Châu Âu (Tháng 6) 0.30B   2.16B
13:00   JPY Đơn Đặt Hàng Dụng Cụ Cơ Khí -31.1%   -32.0%  
14:30   SEK Swedish CPI (Tháng 7) 0.2% 0.1% 0.6%  
14:30   SEK CPI Thụy Điển (Tháng 7) 0.5% 0.3% 0.7%  
14:30   SEK CPI tại mức lãi suất bất biến (Tháng 7) 0.5% 0.3% 0.7%  
14:30   SEK CPI tại mức lãi suất bất biến (Tháng 7) 0.2% 0.1% 0.6%  
15:00   EUR CPI của Italy (Tháng 7) -0.2% -0.1% -0.1%  
15:00   EUR CPI của Italy (Tháng 7) -0.4% -0.3% -0.3%  
15:00   EUR Chỉ Số Giá Tiêu Dùng Của Ý Không Bao Gồm Thuốc Lá (Tháng 7) -0.4%   -0.3%  
15:00   EUR HICP cuối cùng của Italy (Tháng 7) -0.7% -0.6% -0.6%  
15:00   EUR HICP cuối cùng của Italy (Tháng 7) 0.8% 0.9% 0.9%  
16:00   EUR Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng 6) -12.3% -11.5% -20.4%
16:00   EUR Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng 6) 9.1% 10.0% 12.3%
16:30   ZAR Lòng Tin Kinh Doanh (Tháng 7) 82.8   77.8  
16:40   EUR Đấu Giá Bund 10 Năm của Đức -0.460%   -0.460%  
16:45   EUR Đấu Giá BOT 12 Tháng của Italy -0.192%   -0.124%  
17:00   EUR CPI Bồ Đào Nha (Tháng 7) 0.1% 0.2% 0.1%  
17:00   EUR CPI Bồ Đào Nha (Tháng 7) -1.3% -1.3% 0.9%  
18:00   USD Tỷ Suất Cho Vay Thế Chấp 30 Năm của MBA 3.06%   3.14%  
18:00   USD Hồ Sơ Xin Vay Thế Chấp của MBA 6.8%   -5.1%  
18:00   USD Chỉ Số Mua Hàng MBA 306.6   300.7  
18:00   USD Chỉ Số Thị Trường Thế Chấp 852.8   798.8  
18:00   USD Chỉ Số Tái Huy Động Vốn Thế Chấp 4,025.0   3,688.1  
18:00   USD Báo Cáo Hàng Tháng OPEC        
18:00   ZAR Doanh Số Bán Lẻ của Nam Phi (Tháng 6) -7.5% -3.6% -11.9%
18:30   INR Cung Tiền M3 của Ấn Độ 12.7%   12.4%  
19:00   BRL Doanh Số Bán Lẻ Brazil (Tháng 6) 0.5% -3.5% -6.4%
19:00   BRL Doanh Số Bán Lẻ Brazil (Tháng 6) 8.0% 5.4% 14.4%
19:30   USD CPI Lõi (Tháng 7) 0.6% 0.2% 0.2%  
19:30   USD CPI Lõi (Tháng 7) 1.6% 1.1% 1.2%  
19:30   USD Chỉ Số CPI Lõi (Tháng 7) 267.72   266.07  
19:30   USD Chỉ Số Giá Tiêu Dùng CPI (Tháng 7) 1.0% 0.8% 0.6%  
19:30   USD Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Tháng 7) 0.6% 0.3% 0.6%  
19:30   USD Chỉ Số CPI, không điều chỉnh theo thời vụ (Tháng 7) 259.10 258.51 257.80  
19:30   USD Chỉ Số CPI, điều chỉnh theo thời vụ (Tháng 7) 258.72   257.21  
19:30   USD Chỉ Số CPI, không điều chỉnh theo thời vụ (Tháng 7) 0.51%   0.55%  
19:30   USD Thu Nhập Thực Tế (Tháng 7) -0.6%   -2.1%
20:00   GBP Đánh Giá GDP của NIESR -7.9% -19.7% -20.4%
20:30   USD Báo Cáo Trữ Dầu Seevol Cushing 1.731M   0.607M  
21:00   USD Bài Phát Biểu của Rosengren, Thành Viên FOMC           
21:30   USD Dự Trữ Dầu Thô -4.512M -2.875M -7.373M  
21:30   USD Lượng dầu thô mà nhà máy lọc dầu tiêu thụ theo EIA 0.021M   0.042M  
21:30   USD Nhập Khẩu Dầu Thô -0.713M   1.256M  
21:30   USD Dự Trữ Dầu Thô Cushing, Oklahoma 1.336M 1.731M 0.532M  
21:30   USD Sản Xuất Nhiên Liệu Chưng Cất -0.120M   0.126M  
21:30   USD Trữ Lượng Chưng Cất Hàng Tuần của EIA -2.322M 0.357M 1.592M  
21:30   USD Sản Xuất Xăng 0.300M   0.142M  
21:30   USD Dự Trữ Dầu Đốt Mỹ -0.230M   0.044M  
21:30   USD Tỷ lệ sử dụng của nhà máy lọc dầu hàng tuần theo EIA 1.4% -0.1% 0.1%  
21:30   USD Trữ Kho Xăng Dầu -0.722M -0.674M 0.419M  
22:00   USD CPI của Cleveland (Tháng 7) 0.3%   0.1%  
22:00   USD Bài Phát Biểu của Kaplan, Thành Viên FOMC           
23:00   USD Chỉ số PCSI từ Thomson Reuters IPSOS (Tháng 8) 48.30   49.62  
23:00   USD Báo Cáo Dự Báo Cung và Cầu Nông Nghiệp Thế Giới (WASDE)        
23:00   BRL Chỉ số PCSI từ Thomson Reuters IPSOS của Brazil (Tháng 8) 40.10   39.31  
13/8/2020
00:01   USD Đấu Giá Kỳ Phiếu 10 Năm 0.660%   0.653%  
00:30   BRL Luồng Ngoại Hối Brazil 2.566B   -3.282B  
01:00   USD Số Dư Ngân Sách Liên Bang (Tháng 7) 63.0B -193.0B -864.0B  
02:00   USD Bài Phát Biểu của Daly, Thành Viên FOMC           
05:45   NZD Chỉ Số Giá Thực Phẩm FPI (Tháng 7) 1.2%   0.5%  
06:01   GBP Cân Bằng Giá Nhà của RICS (Tháng 7) 12% -5% -13%
06:50   JPY Chỉ Số Giá Cả Hàng Hóa Công Ty CGPI (Tháng 7) 0.6% 0.3% 0.6%  
06:50   JPY Chỉ Số Giá Cả Hàng Hóa Công Ty CGPI (Tháng 7) -0.9% -1.1% -1.6%  
08:00   AUD Kỳ Vọng Lạm Phát của MI 3.3%   3.2%  
08:30   AUD Thay Đổi Việc Làm (Tháng 7) 114.7K 40.0K 210.8K  
08:30   AUD Thay Đổi Việc Làm Toàn Thời Gian (Tháng 7) 43.5K   -38.1K  
08:30   AUD Tỷ Phần Tham Gia (Tháng 7) 64.7% 64.4% 64.0%  
08:30   AUD Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 7) 7.5% 7.8% 7.4%  
10:00   KRW Cung Tiền M2 của Hàn Quốc (Tháng 6) 8.00%   8.60%  
11:30   NOK Niềm Tin Tiêu Dùng () -6.60   -3.40
12:00   EUR Tài Khoản Vãng Lai của Phần Lan (Tháng 6) -0.40B   -0.60B  
12:30   EUR Tỷ Lệ Thất Nghiệp của Pháp () 7.1% 8.3% 7.8%  
13:00   EUR CPI Đức (Tháng 7) -0.1% -0.1% 0.9%  
13:00   EUR CPI Đức (Tháng 7) -0.5% -0.5% 0.6%  
13:00   EUR HICP của Đức (Tháng 7) -0.5% -0.5% 0.7%  
13:00   EUR HICP của Đức (Tháng 7) 0.0% 0.0% 0.8%  
13:00   EUR German WPI (Tháng 7) -2.6%   -3.3%  
13:00   EUR WPI của Đức (Tháng 7) 0.5%   0.6%  
14:00   EUR CPI Tây Ban Nha (Tháng 7) -0.9% -0.9% 0.5%  
14:00   EUR CPI Tây Ban Nha (Tháng 7) -0.6% -0.6% -0.3%  
14:00   EUR HICP của Tây Ban Nha (Tháng 7) -0.7% -0.7% -0.3%  
14:00   EUR HICP của Tây Ban Nha (Tháng 7) -1.6% -0.7% 0.4%  
15:00   USD Báo Cáo Hàng Tháng của IEA        
15:32   CNY FDI Trung Quốc (Tháng 7) 0.50%   -1.30%  
16:30   ZAR Sản Xuất Vàng (Tháng 6) -17.0%   -21.8%
16:30   ZAR Sản Lượng Khai Mỏ (Tháng 6) -28.2%   -27.6%
16:45   EUR Đấu Giá BTP 3 Năm của Italy 0.08%   0.30%  
16:45   EUR Đấu Giá BTP 30 Năm của Italy 1.910%   2.490%  
16:45   EUR Đấu Giá BTP 7 Năm của Italy 0.72%   0.95%  
17:00   GBP Chỉ số PCSI từ Thomson Reuters IPSOS (Tháng 8) 45.3   43.7  
17:00   EUR Chỉ Số PCSI Từ Thomson Reuters IPSOS của Ý (Tháng 8) 37.82   36.74  
17:00   EUR Chỉ số PCSI từ Thomson Reuters IPSOS của Đức (Tháng 8) 50.29   49.23  
17:00   EUR Chỉ số PCSI từ Thomson Reuters IPSOS của Pháp (Tháng 8) 41.59   40.62  
17:00   EUR Irish CPI (Tháng 7) -0.4%   -0.4%  
17:00   EUR CPI Ai Len (Tháng 7) -0.2%   0.3%  
17:00   EUR HICP Ai Len (Tháng 7) -0.6%   -0.6%  
17:00   EUR HICP Ai Len (Tháng 7) -0.2%   0.4%  
19:00   INR CPI Ấn Độ (Tháng 7) 6.93% 6.15% 6.23%
19:00   BRL Tăng Trưởng Khu vực Dịch Vụ của Brazil (Tháng 6) -12.1% -14.2% -19.5%  
19:00   BRL Tăng Trưởng Khu vực Dịch Vụ của Brazil (Tháng 6) 5.0% 4.4% -0.9%  
19:30   USD Đề Nghị Tiếp Tục Trợ Cấp Thất Nghiệp 15,486K 15,898K 16,090K
19:30   USD Chỉ Số Giá Xuất Khẩu -4.4%   -4.4%  
19:30   USD Giá Xuất Khẩu (Tháng 7) 0.8% 0.4% 1.2%
19:30   USD Chỉ Số Giá Nhập Khẩu (Tháng 7) 0.7% 0.6% 1.4%  
19:30   USD Chỉ Số Giá Nhập Khẩu -3.3%   -3.8%  
19:30   USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu 963K 1,120K 1,191K
19:30   USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Trung Bình 4 Tuần 1,252.75K   1,339.00K
21:30   USD Dự Trữ Khí Tự Nhiên 58B 57B 33B  
22:30   USD Đấu Giá Hối Phiếu 4 Tuần 0.085%   0.080%  
22:30   USD Đấu Giá Hối Phiếu 8 Tuần 0.100%   0.100%  
14/8/2020
00:01   USD Đấu Giá Trái Phiếu 30 Năm 1.406%   1.330%  
02:00   USD Bài Phát Biểu của Brainard, Thành Viên FOMC           
04:00   KRW Giá Xuất Khẩu (Tháng 7) -5.8%   -5.7%
04:00   KRW Chỉ Số Giá Nhập Khẩu (Tháng 7) -9.0%   -7.4%
05:30   NZD Chỉ Số PMI của Business NZ (Tháng 7) 58.8   56.3  
06:30   AUD Bài Phát Biểu của Lowe, Thống Đốc Ngân Hàng Dự Trữ Australia           
06:50   JPY Mua Trái Phiếu Nước Ngoài 1,434.9B   1,146.4B  
06:50   JPY Đầu Tư Nước Ngoài vào Chứng Khoán Nhật Bản 233.8B   -578.6B  
08:30   CNY Giá Nhà ở Trung Quốc (Tháng 7) 4.8%   4.9%  
09:00   JPY Chỉ số PCSI từ Thomson Reuters IPSOS (Tháng 8) 32.23   33.82  
09:00   CNY Chỉ Số PCSI từ Thomson Reuters IPSOS của Trung Quốc (Tháng 8) 75.34   72.52  
09:00   CNY Đầu Tư Tài Sản Cố Định Trung Quốc (Tháng 7) -1.6% -1.6% -3.1%  
09:00   CNY Sản Lượng Công Nghiệp của Trung Quốc (Tháng 7) 4.8% 5.1% 4.8%  
09:00   CNY Sản Lượng Ngành Công Nghiệp của Trung Quốc Từ Đầu Năm Tới Nay (Tháng 7) -0.4%   -1.3%  
09:00   CNY Doanh Số Bán Lẻ Trung Quốc (Tháng 7) -1.1% 0.1% -1.8%  
09:00   CNY Doanh Số Bán Lẻ Từ Đầu Năm Tới Nay của Trung Quốc (Tháng 7) -10.44%   -11.76%  
09:00   CNY Tỷ Lệ Thất Nghiệp của Trung Quốc 5.7%   5.7%  
09:00   CNY Cuộc Họp Báo của Cục Thống Kê Quốc Gia Trung Quốc           
11:30   JPY Chỉ Số Hoạt Động Ngành Công Nghiệp Tertiary 7.9%   -2.9%
12:00   EUR CPI Phần Lan (Tháng 7) 0.6%   0.0%  
12:00   EUR Finnish GDP (Tháng 6) -4.8%   -5.5%  
12:00   EUR GDP Phần Lan   -3.2%   -0.9%  
13:30   CHF Chỉ Số PPI của Thụy Sỹ (Tháng 7) -3.3%   -3.5%  
13:30   CHF Chỉ Số PPI của Thụy Sỹ (Tháng 7) 0.1%   0.5%  
13:30   INR WPI Thực Phẩm của Ấn Độ (Tháng 7) 4.08%   2.04%  
13:30   INR WPI Nhiên Liệu của Ấn Độ (Tháng 7) -9.84%   -13.60%  
13:30   INR WPI Ấn Độ (Tháng 7) -0.58% -1.00% -1.81%  
13:30   INR Lạm Phát Sản Xuất WPI của Ấn Độ (Tháng 7) 0.51%   0.08%  
13:45   EUR CPI của Pháp (Tháng 7) 0.4% 0.4% 0.1%  
13:45   EUR CPI Của Pháp 0.8% 0.8% 0.2%
13:45   EUR HICP cuối cùng của Pháp (Tháng 7) 0.9% 0.9% 0.9%  
13:45   EUR HICP cuối cùng của Pháp (Tháng 7) 0.4% 0.4% 0.4%  
15:30   EUR GDP Bồ Đào Nha () -16.3% -16.5% -2.3%  
15:30   EUR GDP Bồ Đào Nha () -13.9% -14.1% -3.8%  
15:30   HKD GDP Hồng Kông () -9.0% -9.0% -9.0%  
15:30   HKD GDP Hồng Kông () -0.1% -0.1% -0.1%  
16:00   EUR Thay Đổi Việc Làm   -2.9%   0.4%  
16:00   EUR Thay Đổi Việc Làm   -2.8%   -0.2%  
16:00   EUR Tình Hình Lao Động Chung () 155,894.7K   160,438.5K
16:00   EUR Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP ()   -12.1% -12.1% -12.1%  
16:00   EUR Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP ()   -15.0% -15.0% -15.0%  
16:00   EUR Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 6) 21.2B 12.6B 9.4B  
18:30   INR Tăng Trưởng Cho Vay của Ngân Hàng Ấn Độ     5.8%  
18:30   INR Tăng Trưởng Tiền Gửi     10.8%  
18:30   INR Quỹ Dự Trữ Bình Ổn Hối Đoái của Ấn Độ, USD     534.57B  
19:00   INR Cán Cân Mậu Dịch Ấn Độ     -0.79B  
19:30   USD Doanh Số Bán Lẻ Lõi (Tháng 7)   1.3% 7.3%  
19:30   USD Năng Suất Phi Nông Nghiệp ()     1.5% -0.9%  
19:30   USD Kiểm Soát Bán Lẻ (Tháng 7)   0.8% 5.6%  
19:30   USD Doanh Số Bán Lẻ (Tháng 7)     1.10%  
19:30   USD Doanh Số Bán Lẻ (Tháng 7)   1.9% 7.5%  
19:30   USD Doanh Số Bán Lẻ không tính Khí Ga/Tự Động Hóa (Tháng 7)     6.7%  
19:30   USD Phí Tổn Nhân Công Đơn Vị ()     6.2% 5.1%  
19:30   CAD Doanh Số Sản Xuất (Tháng 6)   16.4% 10.7%  
20:15   USD Tỷ Lệ Sử Dụng Năng Lực Sản Xuất (Tháng 7)   70.3% 68.6%  
20:15   USD Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng 7)   3.0% 5.4%  
20:15   USD Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng 7)     -10.82%  
20:15   USD Sản Lượng Sản Xuất (Tháng 7)   3.0% 7.2%  
21:00   USD Hàng Tồn Kho Kinh Doanh (Tháng 6)   -1.2% -2.3%  
21:00   USD Kỳ Vọng Lạm Phát 5 Năm của Michigan (Tháng 8)       2.60%  
21:00   USD Kỳ Vọng Tiêu Dùng của Michigan (Tháng 8)     66.7 65.9  
21:00   USD Tâm Lý Tiêu Dùng của Michigan (Tháng 8)     72.0 72.5  
21:00   USD Chỉ số Tình Trạng Hiện Tại của Michigan (Tháng 8)     81.8 82.8  
21:00   USD Kỳ Vọng Lạm Phát của Michigan (Tháng 8)       3.0%  
21:00   USD Hàng Tồn Kho Bán Lẻ Không Bao Gồm Ô Tô (Tháng 6)     -0.8%  
15/8/2020
Tất cả các Ngày   Ngày nghỉ Ấn Độ - Ngày Độc Lập
00:00   USD Dữ Liệu của Baker Hughes về Lượng Giàn Khoan     176  
00:00   USD Tổng Số Giàn Khoan Baker Hughes Hoa Kỳ     247  
00:00   BRL Hoạt Động Kinh Tế IBC-Br của Brazil (Tháng 6)   4.70% 1.31%  
02:30   GBP Vị thế thuần mang tính đầu cơ GBP CFTC     -14.7K  
02:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Nhôm CFTC     180.6K  
02:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Đồng CFTC     38.9K  
02:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Ngô CFTC     -148.4K  
02:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Dầu Thô CFTC     536.3K  
02:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Vàng CFTC     238.7K  
02:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Nasdaq 100 CFTC     18.3K  
02:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Khí Tự Nhiên CFTC     -7.6K  
02:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ S&P 500 CFTC     -44.8K  
02:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Bạc CFTC     29.9K  
02:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Đậu Tương CFTC     92.0K  
02:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Lúa Mì CFTC     13.4K  
02:30   CAD Vị thế thuần mang tính đầu cơ CAD CFTC     -23.2K  
02:30   CHF Vị thế thuần mang tính đầu cơ CHF CFTC     11.7K  
02:30   AUD Vị thế thuần mang tính đầu cơ AUD CFTC     -1.0K  
02:30   BRL Vị thế thuần mang tính đầu cơ BRL CFTC     -12.7K  
02:30   JPY Vị thế thuần mang tính đầu cơ JPY CFTC     31.4K  
02:30   NZD Vị thế thuần mang tính đầu cơ NZD CFTC     -1.4K  
02:30   EUR Vị thế thuần mang tính đầu cơ EUR CFTC     180.6K  
Chú giải
Bài nói chuyện
Thông cáo Sơ bộ
Thông cáo Sửa đổi
Truy xuất Dữ liệu