_downloadApp_downloadApp
  Thời Gian Hiện Tại : 08:56 (GMT +7:00)  
03/03/2021 - 03/03/2021
 
Bộ lọc
 
_Search: 
 
ltr
0
_Time:
_Importance:
Thời gian Tiền tệ Tầm quan trọng Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
3/3/2021
07:30   AUD Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Quý 4) 3.1% 2.5% 3.3%  
16:30   GBP Chỉ Số Quản Lý Sức Mua Hỗn Hợp (Tháng 2)   49.8 41.2  
16:30   GBP Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 2)   49.7 39.5  
19:30   GBP Phát Hành Ngân Sách Hàng Năm           
20:15   USD Thay Đổi Việc Làm Phi Nông Nghiệp ADP (Tháng 2)   177K 174K  
22:00   USD Chỉ Số PMI Phi Sản Xuất của ISM (Tháng 2)   58.7 58.7  
22:30   USD Dự Trữ Dầu Thô   -0.928M 1.285M  
Chú giải
Bài nói chuyện
Thông cáo Sơ bộ
Thông cáo Sửa đổi
Truy xuất Dữ liệu