_downloadApp_downloadApp
  Thời Gian Hiện Tại : 07:42 (GMT +7:00)  
30/01/2023 - 30/01/2023
 
Bộ lọc
 
_Search: 
 
ltr
0
_Time:
_Importance:
Thời gian Tiền tệ Tầm quan trọng Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
30/1/2023
04:45   NZD Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 12) -475M -1,750M -2,180M
04:45   NZD Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 12) -14,460M   -14,980M
15:00   CHF Các Chỉ Báo Hàng Đầu KOF (Tháng 1)   93.3 92.2  
Chú giải
Bài nói chuyện
Thông cáo Sơ bộ
Thông cáo Sửa đổi
Truy xuất Dữ liệu