_downloadApp_downloadApp
Thời gian Tiền tệ Tầm quan trọng Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
1/3/2021
08:45   CNY Chỉ Số PMI Sản Xuất của Caixin Trung Quốc (Tháng 2) 50.9 51.5 51.5  
15:55   EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Đức (Tháng 2)   60.6 60.6  
16:30   GBP Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) - Sản Xuất (Tháng 2)   54.9 54.9  
22:00   USD Chỉ Số PMI Sản Xuất của ISM (Tháng 2)   58.8 58.7  
Chú giải
Bài nói chuyện
Thông cáo Sơ bộ
Thông cáo Sửa đổi
Truy xuất Dữ liệu