_downloadApp_downloadApp
Thời gian Tiền tệ Tầm quan trọng Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
6/4/2020
Tất cả các Ngày   Ngày nghỉ Trung Quốc - Lễ Hội Ching Ming
15:30   GBP PMI Xây Dựng (Tháng 3) 39.3 44.0 52.6  
Chú giải
Bài nói chuyện
Thông cáo Sơ bộ
Thông cáo Sửa đổi
Truy xuất Dữ liệu