_downloadApp_downloadApp
  Thời Gian Hiện Tại : 07:49 (GMT +7:00)  
17/01/2022 - 17/01/2022
 
Bộ lọc
 
_Search: 
 
ltr
0
_Time:
_Importance:
Thời gian Tiền tệ Tầm quan trọng Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
17/1/2022
Tất cả các Ngày   Ngày nghỉ Hoa Kỳ - Ngày Martin Luther King, Jr.
06:50   JPY Đơn Đặt Hàng Máy Móc Lõi (Tháng 11) 11.6% 6.1% 2.9%  
06:50   JPY Đơn Đặt Hàng Máy Móc Lõi (Tháng 11) 3.4% 1.4% 3.8%  
07:01   GBP Chỉ Số Giá Nhà của Rightmove 0.3%   -0.7%  
07:30   AUD Chấp Thuận Nhà Ở Tư Nhân     3.5%  
11:30   JPY Chỉ Số Hoạt Động Ngành Công Nghiệp Tertiary     1.5%  
14:00   EUR German WPI (Tháng 12)     16.6%  
14:00   EUR WPI của Đức (Tháng 12)     1.3%  
14:00   NOK Cán Cân Mậu Dịch của Na Uy (Tháng 12)     78.7B  
15:00   CHF Các Buổi họp Thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới           
15:00   EUR Gia Tăng Tín Dụng Hi Lạp (Tháng 11)     13.1%  
16:00   EUR CPI của Italy (Tháng 12)     0.4%  
16:00   EUR CPI của Italy (Tháng 12)     3.9%  
16:00   EUR Chỉ Số Giá Tiêu Dùng Của Ý Không Bao Gồm Thuốc Lá (Tháng 12)     3.6%  
16:00   EUR HICP cuối cùng của Italy (Tháng 12)   4.2% 4.2%  
16:00   EUR HICP cuối cùng của Italy (Tháng 12)   0.5% 0.5%  
17:00   EUR Eurozone họp bộ trưởng tài chính        
17:30   EUR Đấu Giá Bubill 12 Tháng của Đức     -0.684%  
18:00   EUR Báo Cáo Hàng Tháng của NHTW Đức        
Ướm thử   GBP Đánh Giá GDP của NIESR     -2.5%  
20:30   CAD Thu Mua Chứng Khoán Nước Ngoài (Tháng 11)   23.50B 23.92B  
20:30   CAD Thu Mua Chứng Khoán Nước Ngoài của người Canada (Tháng 11)     5.41B  
20:30   CAD Doanh Số Sản Xuất (Tháng 11)   3.1% 4.3%  
21:00   EUR Đấu Giá BTF 12 Tháng của Pháp     -0.621%  
21:00   EUR Đấu Giá BTF 3 Tháng của Pháp     -0.633%  
21:00   EUR Đấu Giá BTF 6 Tháng của Pháp     -0.624%  
22:30   CAD BoC Business Survey        
Chú giải
Bài nói chuyện
Thông cáo Sơ bộ
Thông cáo Sửa đổi
Truy xuất Dữ liệu